جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قانون تجارت الکترونیک

قانون تجارت الکترونیک   برای دانلود فایل PDF قانون تجارت الکترونیک کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 17/10/1382 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 81 | تاریخ انتشار: 11/11/1389|   باب اول – مقررات عمومی   مبحث اول – در کلیات فصل اول – قلمرو و شمول قانون ماده ۱ – این قانون […]

قانون داوری تجاری بین المللی

قانون داوری تجاری بین‌المللی   برای دانلود فایل PDF قانون داوری تجاری بین المللی کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 26/06/1376 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 36 | تاریخ انتشار: 28/07/1376 |   فصل اول ـ مقررات عمومی   ‌ماده ۱ ـ تعاریف و قواعد تفسیر ‌تعریف اصطلاحاتی که در این قانون […]