قانون تأمین اجتماعی

قانون تأمین اجتماعی   برای دانلود فایل PDF قانون تأمین اجتماعی کلیک کنید!   تاریخ تصویب : 03/04/1354 | مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده : 118 | تعداد تبصره: 37 | تعداد بند: 107 | تعداد ردیف: 4 | تاریخ امضاء: 09/04/1354 | تاریخ انتشار: 25/04/1354 | شماره پرونده: 2609 |…