قانون تجارت الکترونیک

قانون تجارت الکترونیک   برای دانلود فایل PDF قانون تجارت الکترونیک کلیک کنید!   تاریخ تصویب: 17/10/1382 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 81 | تاریخ انتشار: 11/11/1389|   باب اول – مقررات عمومی   مبحث اول – در کلیات فصل اول – قلمرو و شمول قانون ماده ۱ – این قانون…